Formacja

Ojciec chwały (…) niech da wam światłe oczy serca tak, byście wiedzieli czym jest nadzieja waszego powołania. Ef 1, 17-18. W naszym postępowaniu winniśmy mieć przed oczyma Jezusa Chrystusa, nasz przykład i wzór oraz praktyczną regułę naszego postępowania. Św. Wincenty Pallotti Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego w czasie swej publicznej działalności powoływał ludzi, by Go w szczególny sposób naśladowali. My również mocą Jego ducha udałyśmy się w drogę, jak wielu mężczyzn i kobiet, by głosić Dobrą Nowinę i dawać świadectwo o Zmartwychwstaniu.

Sposób życia według Rad Ewangelicznych jest szczególną formą naszej przynależności do grona uczniów Jezusa. Powołanie do życia w naśladowaniu Go jest wolnym i niepojętym darem Boga, który przyjmujemy świadomie i chętnie. Jako członkinie Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (siostry pallotynki) nasze życie naśladowania Jezusa urzeczywistniamy we wspólnocie. Do życia według Rad Ewangelicznych zobowiązujemy się przez złożenie ślubów: czystości poświęconej Bogu, ubóstwa i posłuszeństwa. Chrystus jest centrum naszego życia.

To On nadaje całemu naszemu istnieniu sens i znaczenie. Kontemplację i apostolstwo, intensywną modlitwę i wytrwałą pracę, łączymy tak jak Pallotti – ożywiającą siłą miłości. Wpatrujemy się w życie Jezusa ukazane w Ewangelii i prosimy Go, aby przez wiarę i miłość, mocą swojej łaski przemieniał nas w siebie. Boże wezwanie dociera do nas codziennie na nowo. Formacja trwająca przez całe życie ma nas uzdalniać do ustawicznego i dobrowolnego podążania za tym wezwaniem. Cel formacji odpowiada apostolskiemu powołaniu naszego Zgromadzenia.

 

Pallotyńska formacja zakonna winna przyczyniać się do ukształtowania świadomej i odpowiedzialnej osobowości chrześcijańskiej, która dzięki zjednoczeniu z Chrystusem stanie się zdolna do dawania świadectwa i do służby, do dostrzegania problemów naszych czasów, rozumienia drugiego człowieka, osądzania własnego postępowania w duchu wiary i do wypracowania harmonijnej jedności między życiem duchowym i apostolskim. W naszym Zgromadzeniu okres do złożenia profesji wieczystej składa się z następujących etapów:

  • etap pierwszego zapoznania się ze Zgromadzeniem – postulat;
  • etap intensywnego wprowadzenia w duchowość i życie Wspólnoty – nowicjat;
  • etap od złożenia pierwszej profesji do profesji wieczystej to czas pogłębienia formacji duchowej, zdobywania gruntowniejszej wiedzy teologicznej, przygotowania do zawodu – juniorat.